21 november 2013

Financiën

2011-2012

Eindbalans en Realisatie

Eindbalans 2011-2012
Realisatie 2011-2012

Toelichting Baten & Lasten ’11 – ‘12

Het boekjaar ’11 – ’12 is afgesloten met een negatief resultaat van €2297,07, wat €350,- minder is dan begroot.

Uitgaven
De grootste uitgavenposten zijn gerelateerd aan de uitvoering van onze demonstraties. Dit geldt voor de brandstof, vloeibare stikstof, verbruiksgoederen en vrijwilligersvergoedingen, samen goed voor twee derde van onze uitgaven. De overige uitgaven zijn ondersteunende zaken.

Inkomsten
Ook onze inkomsten worden gedomineerd door onze demonstraties. Ruim twee derde komt uit demonstraties op scholen. Verder zijn er nog inkomsten uit wetenschap- en techniekevenementen en een deel donaties.


2012-2013

Sluiting boekjaar

Sluiting Boekjaar 2012-2013

Toelichting Balans 31-08-2012

Ons inventaris bestaat uit bijvoorbeeld onze stikstofvaatjes en supergeleiders. De debiteuren zijn scholen die nog niet betaald hebben. Verder is er een voorziening voor onderhoud aan vervoersmiddelen.

Toelichting Baten & Lasten ’12 – ’13

Het boekjaar ’12 – ’13 is afgesloten met een negatief resultaat van €1758,09. De kosten van brandstof zijn €243,32 meer dan begroot. De kosten van vloeibare stikstof zijn €1439,04 hoger uitgevallen en van verbruiksgoederen €1119,58. Deze overschrijdingen zijn veroorzaakt door het feit dat er dit jaar meer demonstraties dan begroot zijn gegeven.

Uitgaven
De grootste uitgavenposten zijn gerelateerd aan de uitvoering van onze demonstraties. Dit geldt voor de brandstof, vloeibare stikstof, verbruiksgoederen en vrijwilligersvergoedingen, samen goed voor een derde van onze uitgaven. De dotaties voor, en daadwerkelijke uitkering van bestuursbezoldiging vormen ruim veertig procent van onze uitgaven.

Inkomsten
Ook onze inkomsten worden gedomineerd door onze demonstraties. Ruim veertig procent komt uit demonstraties op scholen. Verder is ons dit jaar een subsidie van €20000,- toegezegd van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde voor de bestuursbezoldiging.

Toelichting Balans 31-08-2013

De post voorziening bestuursbezoldiging is toegevoegd, omdat we een subsidie van €20000 hebben ontvangen waarvan €5573,10 is uitgekeerd en €14426,90 is gereserveerd voor komende jaren. De debiteuren bestaan uit scholen die nog niet betaald hebben. Onder het inventaris vallen bijvoorbeeld stikstofvaatjes en supergeleiders.


2013-2014

Sluiting boekjaar
Sluiting Boekjaar 2013-2014
Toelichting balans
De debiteuren zijn dit jaar hoog doordat er in vlak voor de sluiting van het boekjaar nog facturen verstuurd zijn. Verder staat onder crediteuren een vrij hoog bedrag doordat er mensen vlak na de sluiting van het boekjaar declaraties en vrijwilligersvergoedingen uitbetaald hebben gekregen uit dit boekjaar. Die staan in de afrekening dus nog onder crediteuren.
Toelichting baten & lasten
Dit boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van ongeveer €2500,-. De voornaamste oorzaak hiervan is dat we veel busjes hebben moeten huren dit jaar, wat veel geld gekost heeft.
Uitgaven
Vooral de post overige vervoersmiddelen is hoger uitgevallen dan verwacht, doordat we veel busjes hebben moeten huren. Ook aan verbruiksgoederen en vloeibaar stikstof is fors meer uitgegeven dan begroot. De uitgaven aan vrijwilligersvergoedingen zijn daarentegen lager uitgevallen dan verwacht, doordat we minder shows hebben gedaan dan begroot en er regelmatig twee in plaats van drie mensen op show geweest zijn.
Inkomsten
Het overgrote deel van onze inkomsten zijn vergoedingen van scholen voor onze demonstraties. Verder is er 10.000 opgenomen uit de voorziening voor de bestuursbezoldigingen.


2014-2015

Sluiting Boekjaar

Financieel jaarverslag 14-15

In bovenstaand document vindt u ook een beknopte toelichting op de financiële resultaten van de stichting voor het betreffende boekjaar.


2015-2016

Sluiting Boekjaar 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2015-2016


2016-2017

Financieel jaarverslag 2016-2017 inclusief realisatie


2017-2018

Financieel jaarverslag 2017-2018 inclusief realisatie


2018-2019

Begroting 2018-2019
Toelichting bij Begroting 2018-2019
Financieel jaarverslag 2018-2019 inclusief realisatie


2019-2020

Begroting 2019-2020
Toelichting bij Begroting 2019-2020 
Financieel Jaarverslag 2019-2020
Realisatie 2019-2020


2020-2021

Begroting 2020-2021
Toelichting bij Begroting 2020-2021
Financieel Jaarverslag 2020-2021
Realisatie 2020-2021


2021-2022

Begroting 2021-2022
Toelichting bij Begroting 2021-2022
Financieel Jaarverslag 2021-2022

Realisatie 2021-2022


2022-2023

Begroting 2022-2023
Toelichting bij Begroting 2022-2023

Financieel Jaarverslag 2022-2023 inclusief Realisatie


2023-2024

Begroting 2023-2024

Toelichting bij Begroting 2023-2024